η διαδικασία υποβολής περιλήψεων έχει ολοκληρωθεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο, χωρίς άλλη διόρθωση.

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Κυριακή 26 Ιουνίου 2016

Η δακτυλογράφηση της περίληψης θα πρέπει να γίνει με ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε γραμματοσειρά Times New Roman 12, με μαύρα γράμματα (bold), σε μονό διάστημα.

    Αρχίστε τη δακτυλογράφηση γράφοντας:
  • Με κεφαλαία έντονα γράμματα τον τίτλο της περίληψης (φροντίσατε να είναι όσο πιο περιεκτικός και βραχύς γίνεται).
  • Αμέσως μετά δακτυλογραφείστε το όνομα (τα) του/των συγγραφέα(ων) αναφέροντας την ειδικότητα και τον τίτλο τους και υπογραμμίσατε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία.
  • Στην αμέσως επόμενη σειρά δακτυλογραφείστε το Νοσοκομείο, Ίδρυμα κ.λπ., στο οποίο ανήκουν οι συγγραφείς.
  • Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείμενο σε μονό διάστημα. Είναι απαραίτητη η σωστή παρουσίαση του κειμένου. Να μην συμπεριληφθεί βιβλιογραφία. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα της εργασίας τους.
  • Το κείμενο του κυρίου σώματος της περίληψης να μην ξεπερνάει τις 250 λέξεις.

Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας, από την Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στον συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία μέχρι 18/7/2016.

"Κατεβάστε" περισσότερες λεπτομέρειες από εδώ.

Εάν δε λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Γραμματεία, τηλ. 2103228979.

Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Για να συμπεριληφθεί η εργασία στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα πρέπει να έχει καταβληθεί στη Γραμματεία του Συνεδρίου το δικαίωμα συμμετοχής ενός τουλάχιστον συγγραφέα μέχρι 31/8/2016.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης του τρόπου παρουσίασης της εργασίας σας.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οι Προφορικές Ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν σε συνεδριάσεις των 60’ λεπτών.
Η διάρκειά τους θα είναι 15 λεπτά.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις θα τύχουν λεπτομερούς παρουσίασης και συζήτησης με ειδική επιτροπή του συνεδρίου. Οι διαστάσεις τους θα είναι 80cm (πλάτος) x 120cm (ύψος).

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

"Κατεβάστε" τις οδηγίες από εδώ.

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

"Κατεβάστε" τις οδηγίες από εδώ.

Ημερομηνία Διεξαγωγής

15 - 16 Οκτωβρίου 2016

Σημαντικές Ημερομηνίες

15-6-2016
26-6-2016: Υποβολή περιλήψεων

18-7-2016: Απάντηση επιστημονικής επιτροπής

18-9-2016
21-9-2016: Εγγραφή με χαμηλό δικαίωμα συμμετοχής