Επιστημονικό Πρόγραμμα

Μπορείτε να "κατεβάσετε" το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου από εδώ.

ΤΙΤΛΟΣ

Χτίζοντας Υγιείς Κοινωνίες : Ένταξη, Ανάπτυξη, Δικτύωση, Ποιότητα

ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ

κοινωνία, υγεία, συλλογική δράση, κοινωνική γεωγραφία, ένταξη και αποκλεισμός, κοινωνική ανάπτυξη, πολίτης, δικτύωση, ποιότητα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι εργασίες μπορούν να παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα, παραδείγματα από την πρακτική, ή/και προσωπικές εμπειρίες. Προσκαλούμε όλους τους συναδέλφους από όλα τα επιστημονικά πεδία, λήπτες υπηρεσιών, οικογένειες και κοινοτικές ομάδες να στείλουν περιλήψεις για:

 • προφορικές παρουσιάσεις (15 λεπτά παρουσίαση)
 • στρογγυλά τραπέζια (για πολύπλευρη επεξεργασία θεμάτων από διαφορετικές οπτικές ιδιαίτερα από άτομα όπως λήπτες υπηρεσιών ή/και συγγενείς και φροντιστές τους) (3 ή 4 άτομα για 45min παρουσιάσεων και 15min για ερωτήσεις)
 • δημόσιος διάλογος – δύο ομιλητές με ένα θέμα και ερωτήσεις προς και από το κοινό (45 λεπτά)
 • εργαστήρια (διάρκειας 1 ώρας)
 • αναρτημένες ανακοινώσεις
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το κεντρικό θέμα του συνεδρίου είναι το έργο (δραστηριότητα), δηλαδή αυτό που κάνουν οι άνθρωποι καθημερινά και πως αυτό συμβάλλει στο να χτίζονται υγιείς κοινωνίες, και πως αυτό που πρέπει, μπορούμε ή θέλουμε να κάνουμε διαμορφώνεται μέσα από τις κοινωνίες στις οποίες ζούμε, δουλεύουμε και διασκεδάζουμε. Τέσσερις θεματικές ενότητες, αλληλένδετες, έχουν προσδιοριστεί ως σημαντικές για την οργάνωση και συζήτηση του θέματος αυτού. Αυτές είναι οι έννοιες της ένταξης, της ανάπτυξης, της δικτύωσης και της ποιότητας, όπως ορίζονται παρακάτω.

Η ένταξη

  Η διαδικασία και το αποτέλεσμα στο να ζούμε και να κάνουμε μαζί, συλλογικά. Συμπεριλαμβάνονται:
 • Η συμμετοχή, ειδικά στο σχολείο, στην εργασία, στις δραστηριότητες ψυχαγωγίας και παιχνίδι και άλλους τομείς έργου
 • Οι δράσεις στην κοινότητα, ομάδες ένταξης, ομάδες αυτό-βοήθειας, καλές πρακτικές, οι ομάδες των συλλόγων και αυτοεκπροσώπησης. Ομάδες με στόχο το έργο
 • Η ανάπτυξη κοινοτικών υπηρεσιών και δομών, κατ'οίκoν παρεμβάσεων
 • Τα θεσμικό πλαίσιο
 • Οι θεωρητικές προσεγγίσεις
 • Η προσπελασιμότητα
 • Το συλλογικό έργο (collective occupation)

Η ανάπτυξη

  Είναι οι διαδικασίες αλλαγής μέσα από το έργο, με τις οποίες πλαισιώνουμε το χτίσιμο των υγιών κοινωνιών. Συμπεριλαμβάνονται:
 • Η ανάπτυξη των ατόμων και των κοινωνιών
 • Το έργο ως στόχο παρέμβασης, διευρύνοντας την κλινική πρακτική
 • Η πρόληψη
 • Αντιμετωπίζοντας τους κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες υγείας
 • Προσδιορίζοντας την υγεία
 • Επαγγελματικές ταυτότητες και δράσεις

Η δικτύωση

  Αυτή η θεματική ενότητα αφορά τα πλαίσια λειτουργίας και τις καλές πρακτικές των δικτύων που αποτελούν βασικό συστατικό στο χτίσιμο των υγιών κοινωνιών. Συμπεριλαμβάνονται:
 • Χτίζοντας δίκτυα με οικογένειες, επαγγελματικά και εκπαιδευτικά πλαίσια
 • Υποστηρικτικά δίκτυα
 • Η διεπιστημονική ομάδα και η διεπαγγελματική συνεργασία
 • Τεχνολογικές εφαρμογές
 • Τοπική αυτοδιοίκηση
 • Συλλογική δράση

Η ποιότητα

  Βασικό συστατικό στην ανάπτυξη των υπηρεσιών, των σχέσεων μας, στις διάφορες μορφές έργου, στην επαγγελματική μας ανάπτυξη. Συμπεριλαμβάνονται:
 • Ποιότητα υπηρεσιών
 • Επαγγελματική εξουθένωση (burn out)
 • Πιστοποίηση και διασφάλιση ποιότητας
 • Έρευνα και πρακτική βασισμένη στα τεκμήρια
 • Ηθικά ζητήματα
 • Καταγραφή και έγγραφα (documentation)
 • Επαγγελματική/κλινική συλλογιστική
 • Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση
 • Επαγγελματική/κλινική εποπτεία

Σημαντικές Ημερομηνίες

15-6-2016
26-6-2016: Υποβολή περιλήψεων

18-7-2016: Απάντηση επιστημονικής επιτροπής

18-9-2016
21-9-2016: Εγγραφή με χαμηλό δικαίωμα συμμετοχής