Στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης του σώματος των εργοθεραπευτών, η ΠΔΕ του ΠΣΕ θεωρεί ότι πρέπει να ενημερώσει το σώμα σχετικά με τις διαδικασίες εγγραφής των μελών του ΠΣΕ.

Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις του Νόμου 4461/2017 (άρθρα 72 – 88) συστήθηκε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ) υπό την μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής, προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής στα μητρώα του όλων των εργοθεραπευτών της χώρας.

Σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 87 του ως άνω Νόμου δόθηκε στον Υπουργό Υγείας η αρμοδιότητα να ορίζει με δική του απόφαση, κατόπιν σχετικής εισήγησης του «Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών», την εννεαμελή (9μελή) Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (ΠΔΕ), με θητεία ενός (1) έτους.

Οι αρμοδιότητες της ΠΔΕ περιλαμβάνουν :

α) την ενημέρωση των εργοθεραπευτών σε όλη τη χώρα,

β) τη μέριμνα για την εγγραφή όλων των εργοθεραπευτών στο Σύλλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,

γ) τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα με σκοπό τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησής τους και αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων,

δ) την ενοποίηση Περιφερειακών Τμημάτων που αριθμούν λιγότερα από πενήντα (50) μέλη και συνορεύουν γεωγραφικώς.

Σημειωτέον, ότι οι παραπάνω αρμοδιότητες ανατίθενται εκ του Νόμου κατ’αποκλειστικότητα στην ΠΔΕ του ΠΣΕ, χωρίς να τελούν υπό την έγκριση είτε άλλων οργάνων, συλλογικών ή μονοπρόσωπων, είτε οιουδήποτε μέλους του ΠΣΕ.

Ήδη με την υπ’αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.:46115/16-06-2017 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 310/26-06-2017) ορίστηκαν τα μέλη της εννεαμελούς ΠΔΕ.

Σύμφωνα με την ρητή διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 74 παρ. 2 και 75 παρ. 1-2 του Νόμου 4461/2017, όλοι ανεξαιρέτως οι εργοθεραπευτές υποχρεούνται αφενός να εγγράφονται στο μητρώο του ΠΣΕ, αφετέρου να καταβάλουν την ετήσια εισφορά υπέρ του ΠΣΕ.

Το εφάπαξ ποσό της εγγραφής ανέρχεται στα τριάντα (30) ευρώ, ενώ το ποσό της ετήσιας εισφοράς ανέρχεται στα πενήντα (50) ευρώ. Τα συγκεκριμένα ποσά δύνανται να αναπροσαρμόζονται μόνον με απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των Αντιπροσώπων (βλέπε άρθρο 75 παρ. 3). Κατά συνέπεια η ΠΔΕ δεν φέρει την αρμοδιότητα περί της αναπροσαρμογής των παραπάνω χρηματικών ποσών για την εγγραφή νέων μελών και την ετήσια εισφορά τους. Άρα τα εν λόγω χρηματικά ποσά είναι εκ του Νόμου δεσμευτικά για όλους.

Αυτό σημαίνει, ότι κάθε εργοθεραπευτής, που εγγράφεται υποχρεωτικώς στον ΠΣΕ, οφείλει να καταβάλει το εφάπαξ ποσό της εγγραφής και την ετήσια εισφορά του τρέχοντος έτους. Συνεπώς, δεν νοείται εγγραφή στον ΠΣΕ κατά το τρέχον έτος 2017 χωρίς την καταβολή της εισφοράς που αντιστοιχεί στο έτος 2017. Αυτό προκύπτει από την γραμματική διατύπωση των επίμαχων διατάξεων. Ελλείψει, δε, κάποιας ειδικότερης ρύθμισης μεταβατικού χαρακτήρα, δεν χωρεί εν προκειμένω διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση των κρίσιμων νομοθετικών διατάξεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 2 του Νόμου 4461/2017, «Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος υποχρεούνται όλοι οι εργοθεραπευτές να εγγραφούν στα Μητρώα του Συλλόγου. Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος η άσκηση του επαγγέλματος χωρίς εγγραφή στον Π.Σ.Ε. συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα».

Εν προκειμένω ο Νόμος 4461/2017 ετέθη σε ισχύ με την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 28-03-2017. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι η εξάμηνη προθεσμία για την εγγραφή όλων των εργοθεραπευτών στα μητρώα του ΠΣΕ εξαντλείται στις 28-09-2017. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, η ΠΔΕ συγκροτήθηκε με υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στις 26-06-2017. Ως εκ τούτου, μέχρι την ημερομηνία αυτή ήταν πρακτικώς αδύνατη η εγγραφή μελών στον ΠΣΕ. Ενόψει τούτου η ΠΔΕ του ΠΣΕ θεωρεί ότι ως έναρξη υπολογισμού της εξάμηνης προθεσμίας θα πρέπει να λαμβάνεται η 26η-06-2017. Προς την κατεύθυνση αυτή η ΠΔΕ θα απευθύνει σχετικό ερώτημα στον εποπτεύοντα Υπουργό Υγείας, επιζητώντας την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου.

Είναι αυτονόητο, ότι μόλις υπάρξει απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας, άμεσα θα ενημερωθεί το σώμα των εργοθεραπευτών.

Περαιτέρω επισημαίνεται, ότι η πάροδος της προθεσμίας των έξι μηνών δεν σημαίνει ότι επέρχεται αδυναμία εγγραφής των μη εισέτι εγγεγραμμένων εργοθεραπευτών, οι οποίοι εξακολουθούν, όπως είναι αυτονόητο, να υπέχουν υποχρέωση εγγραφής.

Απλά ο νομοθέτης προβλέπει ρητώς, ότι η άσκηση του επαγγέλματος χωρίς την προηγούμενη εγγραφή μετά την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας θα συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Η καθυστέρηση στον ορισμό της ΠΔΕ Â και οι αρχικές διαδικασίες που μπορούσαν να κάνουν εφικτές τις εγγραφές περιόρισαν τα χρονικά περιθώρια των εγγραφών. 

Η δημιουργία του ΠΣΕ-ΝΠΔΔ αναμφίβολα δημιουργεί μια νέα δυναμική για τον κλάδο των εργοθεραπευτών. Είναι, δε, σαφές, ότι η ΠΔΕ του ΠΣΕ, αισθανόμενη το τεράστιο βάρος ευθύνης που φέρει για την ολοκλήρωση μιας αντικειμενικά πρωτόγνωρης διαδικασίας για τα δεδομένα του κλάδου, προσβλέπει στη συνεργασία και την συμμετοχή όλων των εργοθεραπευτών, καθώς και στη δημιουργική κριτική.

Γίνονται έντονες προσπάθειες για την ψηφιοποίηση του ΠΣΕ από την αρχή του και ολοκλήρωση της ιστοσελίδας του, με ταυτόχρονη λειτουργία forum ανταλλαγής απόψεων για τα εγγεγραμμένα μέλη του, ώστε να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος επί ζητημάτων που αφορούν κυρίως τον κανονισμό λειτουργίας του ΠΣΕ αλλά και ζητημάτων που προκύπτουν καθημερινά και αφορούν το εργοθεραπευτικό επάγγελμα τα οποία διαχειρίζεται η ΠΔΕ μέχρι να προκύψει η Γ.Σ των Αντιπροσώπων.

Για να υπάρξει αυτός ο διάλογος είναι απαραίτητη η εγγραφή όλων μας ώστε να λειτουργήσουν οι εσωτερικές διεργασίες σε χώρους ψηφιακούς μόνο για εργοθεραπευτές μέλη του ΠΣΕ.

Παράλληλα προγραμματίζονται και θα ανακοινωθούν κατά τόπους συγκεντρώσεις που θα διοργανώσει η ΠΔΕ ανεξάρτητα των όποιων ΠΤ θα δημιουργηθούν, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία των εγγραφών ακόμα και από μέλη της ΠΔΕ που βρίσκονται εκτός Αθηνών αλλά παράλληλα να δοθούν και διευκρινήσεις για εύλογα ερωτήματα συναδέλφων.

Πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι η όποια δημιουργία ΠΤ είναι συνδεδεμένη με τον αριθμό μελών ανά περιοχή και αυτό θα αποτελεί ένα βασικό κριτήριο αντιπροσωπευτικότητας.

Πέραν τούτου είναι αυτονόητο, ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο ΠΣΕ χρειάζεται πόρους, οι οποίοι κατά Νόμο προέρχονται κατ’αποκλειστικότητα από την εγγραφή και την εισφορά των μελών του.

Η εισφορά των μελών του δεν είναι δυνατόν να δίνεται αναλογικά με τους μήνες εγγραφής γιατί η λειτουργία του ΠΣΕ είναι διαρκής. Κάθε αρχική εγγραφή δεν περιορίζεται στο ημερολογιακό έτος που αναφέρεται αλλά καθορίζει μια διαρκή υποχρέωση του συλλόγου να υποστηρίζει τα μέλη του και υποχρέωση των μελών να υποστηρίζουν τον ΠΣΕ και να μετέχουν στις διεργασίες του. Μέσα από αυτή τη λογική πρέπει να βλέπουμε την συνδρομή μας ειδικά σε μια περίοδο που η επιστήμη και το επάγγελμά μας βάλλονται από παντού .

Υπ’ αυτήν  την έννοια όποιος επιχειρεί να περικόψει τους πόρους του ΠΣΕ, παρακινώντας τους εργοθεραπευτές να μην εγγράφονται ή να μην καταβάλλουν την εισφορά εκάστου έτους, προφανώς δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς του ΠΣΕ.

Τέλος, είναι ομοίως προφανές ότι η ΠΔΕ του ΠΣΕ, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, δεσμεύεται από τις διατάξεις του Νόμου 4461/2017, οι οποίες αποτελούν το βασικό κριτήριο για το κύρος και τη νομιμότητα των ενεργειών της. Υπ’αυτήν την έννοια η ΠΔΕ του ΠΣΕ δεν προτίθεται να ακολουθήσει αυθαίρετες ερμηνευτικές εκδοχές των παραπάνω διατάξεων, προκρίνοντας την υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων προς το αρμόδιο υπουργείο σε κάθε περίπτωση ερμηνευτικής ασάφειας.