Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με το νόμο 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017), «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» ιδρύεται ΝΠΔΔ ‘Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών’. Η ίδρυση του ΝΠΔΔ αποτελούσε πάγιο αίτημα του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών.

Με την υπουργική απόφαση Α2Β/Γ.Π. οικ:46115 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 310/26.6.2017/Υ.Ο.Δ.Δ ορίστηκε η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (ΠΔΕ) του ΝΠΔΔ.

Σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4461/2017 αρμοδιότητες της ΠΔΕ, μέχρι την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, είναι:

α) η ενημέρωση των εργοθεραπευτών σε όλη τη χώρα,

β) η μέριμνα για την εγγραφή όλων των εργοθεραπευτών στο Σύλλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου,

γ) η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα με σκοπό τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησής τους και αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων,

δ) η ενοποίηση Περιφερειακών Τμημάτων που αριθμούν λιγότερα από πενήντα (50) μέλη και συνορεύουν γεωγραφικώς.

Μετά την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή παύει να υφίσταται.

Σύμφωνα με το άρθρο 84, παρ. 2 ‘Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος υποχρεούνται όλοι οι εργοθεραπευτές να εγγραφούν στα Μητρώα του Συλλόγου. Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος η άσκηση του επαγγέλματος χωρίς εγγραφή στον Π.Σ.Ε. συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα’.

Οι εγγραφές αρχίζουν την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017 και αφορούν μόνο τους επαγγελματίες εργοθεραπευτές. Οι φοιτητές μπορούν να εγγράφονται στον ΣΕΕ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή σας είναι:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (επισυνάπτεται)
  2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (επισυνάπτεται)
  3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ
  5. ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ
  6. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ). ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ

Το κόστος εγγραφής είναι 30 ευρώ. Η ετήσια συνδρομή είναι 50 ευρώ. Σύνολο 80 ευρώ.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει:

Α) στη γραμματεία του συλλόγου κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 18.00-21.00

Β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση του συλλόγου Γαβριηλίδου 8, Άνω Πατήσια, 11141

Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να προσκομιστεί και η απόδειξη πληρωμής

Όλες οι πληροφορίες υπάρχουν και στην ιστοσελίδα www.pse.org.gr

Η συμμετοχή όλων των συναδέλφων στο ΝΠΔΔ είναι απαραίτητη ιδιαίτερα σε μια εποχή που τα προβλήματα του κλάδου μας είναι ακόμα πιο έντονα.

Η ΠΔΕ θα προσπαθήσει να δημιουργήσει διαδικτυακούς τόπους διαλόγου για πιο εύκολες και δημοκρατικές διαδικασίες διαλόγου παράλληλα με τις κατά τόπους γενικές συνελεύσεις, ώστε με πιο γρήγορες διαδικασίες να πραγματοποιηθεί το έργο της.

Σε όλες αυτές τις προσπάθειες η συμμετοχή των συναδέλφων είναι απαραίτητη.

Παρακαλούμε προωθείστε αυτό το μήνυμα σε όσους συναδέλφους γνωρίζετε

Για την ΠΔΕ

Κυριακή Κεραμιώτου, Πρόεδρος

Παναγιώτης Μπούρος, Γραμματέας