Σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 69 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 127/13-7-2016 τ.Α'), δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα για τη βαθμολογική εξέλιξη των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου του Δημόσιου Τομέα.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό- Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων έχει αναρτηθεί η υπ'αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54./2365/οικ.21426/9-8-2016 διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με το παραπάνω θέμα.

"Κατεβάστε" το Προεδρικό Διάταγμα από εδώ.
"Κατεβάστε" την εγκύκλιο από εδώ.