ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ 08/12/2014 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Από 08/12/2014 προβλέπεται ότι, σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης χρόνου εργασίας ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί, στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη την αλλαγή αυτή και όχι να ενημερώνει χειρόγραφα το ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας.
Η ενημέρωση του συστήματος επιβάλλεται να γίνεται πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους σχετικά με την εκάστοτε αλλαγή ή τροποποίηση.


Υπενθυμίζουμε ότι στην ανακολουθία του ωραρίου εργασίας τόσο σε ημέρα όσο και σε ώρα σε σχέση με τον πίνακα προσωπικού, στον επιτόπιο έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας και ΙΚΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ανά εργαζόμενο από 1000 έως 2000 ευρώ όπως αυτά έχουν επιβληθεί έως σήμερα.
Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό το ωράριο εργασίας των εργαζομένων να απεικονίζεται ακριβώς στον πίνακα για να εξασφαλίζεται την μη επιβολή προστίμου στην διαδικασία ελέγχου.
Σύμφωνα μετά παραπάνω, καταργείται ή χειρόγραφη υποχρέωση ενημέρωσης του βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών όπως προβλεπόταν αλλά εξακολουθεί να παραμένει η υποχρέωση τήρησης του ειδικού βιβλίου υπερωριών.
Στο ειδικό βιβλίο υπερωριών θα πρέπει να καταχωρείται η υπερωριακή απασχόληση εντός των σχετικών νομίμων ορίων που προβλέπονται από τις σχετικές διάταξης ανά κατηγορία εργαζομένων.
Επιπλέον τονίζουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά και μέσω του συστήματος Εργάνης εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μηνά το σύνολο των νομίμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν ανά εργαζόμενο κατά τον προηγούμενο μηνά.

 


© 2001-2013 CompuTax - Γκούμας και Συνεργάτες Α.Ε.
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος

Ελευθερίου Βενιζέλου 4, 17676, Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ. επικοινωνίας: (+30) 210 9246030, E-mail: computax@computax.gr
Fax: (+30) 210 9244422
fb icon: CompuTax  | toolbar twitter: @cmptax