Υπουργείο Οικονομικών: «Σύστημα Βαθμολογικών Προαγωγών και Μισθολογικής Εξέλιξης των Υπαλλήλων του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα και συναφείς διατάξεις»

icon_pdf Διαβάστε το προσχέδιο εδώ.