Σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού του συλλόγου τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε

 • Τακτικά
 • Επίτιμα
 • Μέλη Σπουδαστές (δόκιμα μέλη)

Δικαιολογητικά Εγγραφής Νέου Μέλους

 1. Αίτηση word icon
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι μέλος άλλου Ελληνικού Συλλόγου Εργοθεραπείας pdf icon
 3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (ή βεβαίωση σπουδών για τα δόκιμα μέλη)
 5. Φωτοαντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος
 6. 2 φωτογραφίες (3 x 3 εκ) (μόνο τα τακτικά μέλη)

* Τα φωτοαντίγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα

 

Τέλος εγγραφής και συνδρομής

 • το τέλος εγγραφής ανέρχεται στα 30€ για όλα τα μέλη και δίνεται άπαξ
 • η συνδρομή είναι ετήσια και είναι 60€ για τα τακτικά μέλη και 30€ για τα δόκιμα μέλη
 • κατάθεση συνδρομών στην Τράπεζα Πειραιώς:
  • Δικαιούχος: Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών
  • αρ. λογαριασμού: 5077-058867-293
  • ΙΒΑΝ: GR2801720770005077058867293

 

 • α) Τακτικά μέλη καθίστανται οι πτυχιούχοι εργοθεραπευτές σχολών εργοθεραπείας, Ελληνικών ή της αλλοδαπής ανωτέρων ή ανωτάτων, εγκεκριμένων από το Ελληνικό κράτος. Εγγράφονται στο σύλλογο με την έγκριση του Δ.Σ., μετά από αίτησή τους, αφού καταβάλουν την ετήσια συνδρομή και το δικαίωμα εγγραφής, ποσά που καθορίζονται από τη Γ.Σ. και καταθέσουν το πτυχίο τους.
  Έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. και δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Προϋπόθεση για την εγγραφή τως μέλους του Σ.Ε.Ε. ενός εργοθεραπευτή που πληροί τα τυπικά προσόντα που ορίζονται παραπάνω, είναι να μην είναι μέλος άλλου Ελληνικού συλλόγου εργοθεραπευτών ή άλλου επαγγελματικού συλλόγου άλλου κλάδου στον ελληνικό χώρο.
 • β) Επίτιμα μέλη καθίστανται οι με κάθε τρόπο προσφέροντες ιδιαίτερες υπηρεσίες στην επιστήμη της Εργοθεραπείας καθώς και οι συντελούντες στην επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου. Ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ. μετά πρόταση ενός μέλους του Δ.Σ. ή δύο μελών του συλλόγου. Δεν υποχρεούνται σε τέλος εγγραφής και καταβολή εισφορών. Δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Συμμετέχουν στις Γ.Σ. χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.
 • γ) Δόκιμα μέλη εγγράφονται μόνο σπουδαστές της σχολής Ε/Θ της χώρας και σπουδαστές ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών Ε/Θ της αλλοδαπής. Υποχρεούνται στην καταβολή του μισού του δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας εισφοράς των τακτικών μελών. Δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Συμμετέχουν στις Γ.Σ. χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη αυτά αμέσως μετά την αποφοίτησή τους από τη σχολή με τη σωστή διαδικασία γίνονται τακτικά μέλη του συλλόγου, (άρθρο 7).