Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1982 ως επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών", με έδρα την Αθήνα καλύπτων τους σκοπούς του σε όλη την χώρα.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού του συλλόγου, σκοποί του συλλόγου είναι:

  • Η ενίσχυση της προσπάθειας του κράτους και η προώθηση νέων απόψεων για την σωστή αντιμετώπιση των ατόμων με σωματικά, ψυχολογικά, πνευματικά και κοινωνικά προβλήματα.
  • Η συνεχής ανύψωση του επιπέδου της ειδικότητας της Εργοθεραπείας στη χώρα μας, με την προώθηση της έρευνας, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και γενικότερα της επιστημονικής δραστηριότητας των μελών του. Επίσης με την παρέμβαση στους αρμόδιους κρατικούς φορείς και τη συνεργασία με τη σχολή Εργοθεραπείας, ώστε το επίπεδο και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης να προσαρμόζεται στις Ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις.
  • Η συμβολή της εργοθεραπείας στη δημόσια υγεία του τόπου.
  • Η ενημέρωση των μελών του, για την πορεία της επιστημονικής προόδου, με την έκδοση πάσης φύσεως ενημερωτικών και επιστημονικών εντύπων, από συντακτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ. και λειτουργεί με βάση σχετικό εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνεται από τη Γ.Σ. Επίσης με την οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πάσης φύσεως επιστημονικών συναντήσεων.
  • Η δημιουργία πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των εργοθεραπευτών.
  • Η μελέτη, προστασία, υποστήριξη και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών.
  • Η ενεργός συμμετοχή του κλάδου στα γενικότερα κοινωνικά προβλήματα της χώρας.
  • Η εκπροσώπηση του κλάδου σε διεθνείς οργανώσεις και επιτροπές. Για το σκοπό αυτό ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ., επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, η λειτουργία και τα καθήκοντα της οποίας καθορίζονται με εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνεται από τη Γ.Σ.
  • Η οριοθέτηση και προστασία του επαγγέλματος της Εργοαθεραπείας, με τη σύνταξη και επίβλεψη της εφαρμογής ενός εθνικού κώδικα δεοντολογίας. Για το σκοπό αυτό ορίζεται από τη Γ.Σ. Επιτροπή Δεοντολογίας. Τα καθήκοντα και η λειτουργία της ορίζονται με εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνεται από τη Γ.Σ.