Αρχική

Τι είναι η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη;

Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη (Σ.Ε.Α.) (Continuing Professional Development) έχει οριστεί ως

η διαδικασία διατήρησης και ενίσχυσης της γνώσης, εξειδίκευσης και επάρκειας των επαγγελματιών, καθ΄ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας,σύμφωνα με τις ανάγκες του ίδιου του επαγγελματία, της υπηρεσίας, του επαγγέλματος και της κοινωνίας.
(Madden & Mitchell, 1993)

Ο παραπάνω ορισμός επισημαίνει τα εξής βασικά σημεία της Σ.Ε.Α.:

  • είναι συνεχιζόμενη (καθόλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής)
  • εστιάζεται στις ανάγκες και απαιτήσεις του χώρου εργασίας
  • είναι μια ευρύτερη διαδικασία που συμπεριλαμβάνει γνώσεις, προσωπικά στοιχεία και επαγγελματικες δεξιότητες
  • είναι δομημένη και συστηματική

Η Σ.Ε.Α. θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής ζωής του εργοθεραπευτή και ευθύνη του κάθε επαγγελματία. Είναι μια διαδικασία που απαντά στις ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα των γνώσεων (ιατρική, τεχνολογία, φαρμακευτική, κ.τ.λ.) καθώς και στις νέες ανάγκες της κοινωνίας. Αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια σε αρκετές χώρες μετά από τη διαπίστωση ότι οι συμβατικές διαδικασίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης δεν ήταν επαρκείς, ώστε να καλύψουν το φάσμα των γνώσεων, των στάσεων, και των δεξιοτήτων που απαιτούσε η πρακτική, έτσι ώστε οι επαγγελματίες να ανταποκριθούν στις πολλαπλές απαιτήσεις του ρόλου τους. Αυτό καθιστούσε απαραίτητη μια άλλου τύπου προσέγγιση, εξειδικευμένη και δυναμική.

Η Σ.Ε.Α. ως μια συστηματική και δομημένη διαδικασία, παίρνει διάφορες μορφές από χώρα σε χώρα. Στη Βρετανία μια τέτοια διαδικασία αντικατοπτρίζεται μέσα από τη δημιουργία προσωπικού portfolio («αρχείου»), και σε αρκετές χώρες είναι προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εργοθεραπευτή ή/και την πρόσληψη σε νέες θέσεις εργασίας. Στις περισσότερες όμως χώρες, θεωρείται πιο αποτελεσματική όταν αναπτύσσεται σε εθελοντική βάση, με την ενεργή συμμετοχή του κάθε εργοθεραπευτή και μετά από μια συνειδητοποιημένη απόφαση για βελτίωση της πρακτικής του.

Είναι κατανοητό, ότι για να είναι αποτελεσματική μια τέτοια διαδικασία, επιβάλλεται ο κάθε επαγγελματίας να καθοδηγήσει τη δική του Σ.Ε.Α. αφού αναγνωρίσει τις ανάγκες και τις δυνατότητές του και αναλάβει την προσωπική ευθύνη της επαγγελματικής του πορείας. Φυσικά, μια επιτυχημένη διαδικασία Σ.Ε.Α. απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες τόσο από το χώρο εργασίας, όσο και από επαγγελματικούς φορείς και συλλογικά όργανα. Η μέριμνα για την ανάπτυξη προγραμμάτων Σ.Ε.Α. από τους επαγγελματικούς συλλόγους εργοθεραπευτών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της διαδικασίας διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών εργοθεραπείας που παρέχουν τα μέλη τους στο ευρύτερο κοινό.